Members Profile


Zandi Dlamini Umzinto/Durban / South Africa, Female, 32
This list shows most recent 10 activities.
Activities Date
No records of any activity found.

Latest 5 Poems of Zandi Dlamini

  No record.

  Zandi Dlamini's last comments on poems and poets

  • POEM: *kungokukathixo by LLM Mbatha (1/20/2010 9:57:00 AM)

   kungokukaThixo ngempela usuku nosuku esilutholayo kungenxa yomusa wakhe futhi liyisipho kithina ngoba asikaze sisayine isivumelwano ukuthi siyophila isikhathi esingakanani yingakho nje usuku nosuku luyisibusiso esivela kuMdali....muhle umsebenzi wakho ngiyayithanda inkondlo yakho.............

  • POEM: *awu, Angazi Mina Angazi- by LLM Mbatha (1/20/2010 9:53:00 AM)

   khala zome ngempela...ungabuye wenzenzani? ..........nice poem

  • POEM: **ngihambile Isikhath’ Eside by LLM Mbatha (1/20/2010 9:50:00 AM)

   WOW ngiphelelwa amazwi kubuhlungu uma othandiweyo wakho ekhetha eyakhe indlela wena ongabalwanga kuyo...ukulinda nje bekunani uma umuntu umuthanda ngempela uthando lweqiniso luyalinda, aluzifuneli okwalo, luyabekezela....ubengeke esalinda pho uze ubuye, kubuhlungu ukuthanda umuntu ongazi yini uthando...yobe kobuye kulunge!

  Read all 11 comments »